Battle Dress Brandweer Colonne

MvO maat 48

€ 45,00
Betaalwijzes

In 1952 wordt de wet op de Bescherming Bevolking afgekondigd.
“Onder Bescherming Bevolking verstaat de wet het geheel van niet-militaire maatregelen tot bescherming van de bevolking en haar bezittingen zomede van de bezittingen van de openbare lichamen tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld.”

Het gaat hier dus om een zuiver civiele organisatie. De basis is het optreden vanuit de eigen stad of dorp met een uitgesproken verantwoordelijkheid voor het plaatselijke bestuur (BB kring, Wijkploeg, Blokploeg).
Er wordt overgegaan tot de vorming van kringen als overkoepelende organisatie die meerdere steden en dorpen in zich verenigd.
Daar een kring van huisuit, in de meeste gevallen, niet beschikt over voldoende personeel en materiaal om de gevolgen van een ramp voldoende te bestrijden worden regels van kracht betreffende de onderlinge bijstand.
Om niet het gevaar te lopen dat, bij onderlinge bijstand, een ramp in de eigen kring, door het uitlenen van het potentieel, niet kan worden bestreden, wordt gezocht naar een aanvullende landelijke organisatie.
De eenheden van deze organisatie dienen snel verplaatsbaar moeten zijn om op zwaartepunten ingezet te worden.
In 1954 wordt besloten om de RIJKS MOBIELE COLONNES op te richten.
De bedoeling is om deze colonnes te bemannen met vrijwilligers. De vrijwilligheid onder de burgerbevolking is echter zo gering dat deze colonnes nimmer van de grond zijn gekomen. De vrijwilliger is wel bereid in zijn eigen omgeving actief te zijn, maar niet ver van huis. Toch moeten de colonnes bemand worden. Hiervoor wordt een unieke oplossing bedacht.
Op 1 augustus 1955 wordt besloten om de Rijks Mobiele Colonnes met militairen te bemannen..
Enige in het oog springende zaken zijn :
· De minister van Binnenlandse zaken stelt zowel het voor de uitrusting als voor de oefening van de M.C.’s benodigde materieel ter beschikking
· Het militair personeel wordt geleverd uit alle krijgsmachtdelen. ( Marine, Land- en Luchtmacht)
· De Algemeen Inspecteur ressorteert onder de Minister van Oorlog. ( Het 4e krijgsmachtdeel is met deze bepaling geboren)
· De financiering van de M.C.’s geschiedt door de Minister van Binnenlandse zaken.

Het eerste tijdelijke M.C. depot wordt geopend in het kamp Golflinks te Arnhem.
Per 1 maart 1956 wordt het Depot van K.M.C. ondergebracht in de legerplaats Laren ( nu Crailo).

Rijks Mobiele Colonnes ( De vierde macht)

Periode 1955 - 1963

De Mobiele Colonnes worden bemand met reserve- en militiepersoneel van land-, zee- en luchtmacht, dat de eerste oefening achter de rug heeft en geen mobilisatiebestemming heeft.
Per jaar worden +/- 4000-4500 dienstplichtigen beschikbaar gesteld, waardoor met de opleiding van alle Mobiele Colonnes ( totale sterkte +/- 17.000 man) ruim 4 jaar is gemoeid.

Commandovoering

De M.C's. staan onder commando van een generaal-majoor, de Algemeen Inspecteur tevens Commandant van de Mobiele Colonnes, die wordt bijgestaan door een staf.
De tot de Staf behorende officieren bestaan voor het merendeel uit beroepskrachten.

Bewapening

Het personeel van de Mobiele Colonnes wordt bewapend, opdat het in staat is zich te kunnen verdedigen tegenover een eventueel optreden van bijv. vijandelijke parachutisten, waardoor te hulp snellende colonnes niet het risico lopen door een enkele parachutist in haar bijstandsverlenende taak wordt belemmerd.
Alle officieren zijn bewapend met een pistool, de helft van de onderofficieren met een stengun evenals één op elke 6 man.

Uniformering

Het tot de M.C.’s behorende personeel draagt het militaire landmacht uniform met een speciaal voor de M.C.’s vastgesteld distinctief:
· Op de rechtermouw een blauwomrand zwart schild waarop de letters M.C. (geel) gevat in groene lauwerkrans.

Meer afbeeldingen